Sälgrunds fyr- och lotsstation

I Kaskö på Sälgrund finns Finlands första fyr, som hade petroleumdriven ljusanordning. Det forna lotssamhällets gårdsmiljö är av nationellt kulturhistoriskt värde och ett turistmål värt att besöka.
Sälgrundin majakka Kuva: Kosti Keistinen

Foto: Kosti Keistinen

Sälgrunds fyr

Sälgrunds fyr byggdes 1875 och var Finlands första fotogendrivna fyr. Fyren planerades av den finska arkitekten Axel Hampus Dahlström. Han har ritat bland annat Sälskärs, Marjaniemis och Säbbskärs fyrar samt Helsingfors gamla studenthus och Esplanadens Kapell.

Man påbörjade planeringen av Sälgrunds fyr redan 1863, men byggprojektet drog ut ända till 1875.

Fyren murades av tegel, höjden blev 25 m över havet. Upp till högsta avsatsen leder 132 trappsteg. Samtidigt med fyren byggde man bostad för fyrpersonalen.

Fyren är en av 14 fyrar byggd i tegel i Finland på 1800-talet.

Sälgrunds fyr tändes första gången 13.9.1875 med petroleum, vilket ansågs väldigt modernt, men också farligt. Fyrens roterande ljus har en räckvidd på 16 nautiska mil. Den automatiserades år 1967. Fyrens inre är i ursprungligt skick och den originala Fresnel-linsen är fortfarande i bruk.

Foto: Kosti Keistinen

Museiverket har skyddsmärkt fyren och lotsstationen samt Laxhamn på Sälgrund som nationellt viktiga kulturmiljöer.

Tillträde till fyren

Man kan besöka Sälgrunds fyr. Fyren förvaltas av Trafikledsverket och med deras tillstånd kan vi öppna fyren för besökare.

Fyren kan besökas under kafeéts öppethållningstider samt om man på förhand kommit överens, eller om personal finns på plats. 

Trafikledsverket tillåter att man får högst gå upp till högsta trappan, av säkerhetsskäl kan man inte få tillträde till linsanordningen eller ut.

Statistik över besökarantal och en del av inträdet till fyren redovisas månatligen till Trafikledsverket.

Inträde till Sälgrunds fyr är 6 €/person.

Spira, båk och fyr

För undvikande av olyckor till sjöss har sjöfararna  redan tidigt blivit ledda av olika remmare,sjömärken och ljus. Enligt historieböckerna fanns på Sälgrunds udde en spirkase som sjömärke redan i början på 1700-talet och 1760 en 25 m hög mast med tunna på toppen. Farleden var också märkt med remmare. Klippan som spiran fanns på, kallas ännu Spirberget.

Sjöfarare anhöll länge om tillstånd från Finlands lots- och fyrverk om byggandet av en fyr i mellersta delen av Bottenhavet. Dessförinnan hade det funnits på Sälgrunds udde flere känningsbåkar, alltså  tornformade sjömärken utan ljus, vilka skadats under krigen eller ruttnat ner.

I närheten av Sälgrunds fyr finns ännu rester kvar av ett gammalt sjömärke.

Från båk till fyr, Seppo Laurell

Öns naturstig och vandringsområde

På Sälgrund finns drygt en kilometer lång naturstig. Längs naturstigen som går längs strandklippor och i skog, kan man bekanta sig med växter och fåglar typiska för Sälgrundsområdet. Stigen börjar vid knuten av servicebyggnaden, som finns i anslutning till huvudbyggnaden. Stigen är utmärkt med pilar och skyltar och längs den finns också åtta infotavlor.

Den f.d. lotsstationens huvudbyggnad med omgivande byggnader ägs av Kaskö stad, som arrenderat ut dem för turistverksamhet. Öns besökare kan fritt använda grillplatsen nära gårdsplanen samt utevessorna. Kom ihåg att ta med egen brännträd med dig

Då du besöker ön, beakta att det ordnas privata tillställningar på Sälgrund, och då är lotsstationen och gårdsplanen reserverad för för privatbruk. Vi önskar att besökarna respekterar den ömtåliga skärgårdsnaturen.

Växtligheten

I närheten av gårdsplanen växer blåklockor, förgätmigej och midsommarrosor. Havtorn, som är en typisk stranbuske, växer även på Sälgrund. Älggräs trivs på fuktiga platser. Stranddungens träd är klibbal och rönn.

Fågellivet

I Sälgrunds gårdsmiljö trivs ladusvalan, hussvalan och sädesärlan. På ön kan du bekanta dig med olika måsslag och kanske också få syn på kustlabben och silvertärnan. I dungarna trivs lövsångare och trädgårdssångare. Den sydligaste udden är ett viktigt häckningsområde. På detta till Natura 2000-programmet tillhöriga område bör man inte röra sig under maj-juli månaderna för att freda häckningen.

Klipporna

Istiden har format Sälgrunds landskap. Istidens glaciärer slet med våldsamma krafter på underlaget och lämnade bland annat spår i klippornas yta. Sålunda uppkom strömlinjeformade och vackra släta klippor. Glaciären började smälta för 10 000 år sedan. Efter att den smält började jordskorpan höja sig till sin ursprungliga nivå. Vartefter landet höjdes hamnade gamla strandmärken allt högre upp. På Sälgrund hittar man lotsarnas gamla märken för att mäta vattenhöjden och stenkummel som tjänat som sjömärken och som befunnit sig nere vid stranden nästan uppe i skogen.

Sälgrunds fyr och lotsstation

Salgrundin majakka ja luotsiasema 1910-luvulla

Fyr- och lotsstationens gårdsmiljö på 1910-talet.

 

Huvudbyggnaden på ön byggdes 1875, samtidigt med bygget av fyren. Den var från början i fyrmästarens användning.

År 1967då fyren automatiserades innebar att fyrmästartjänsten upphörde och byggnaden blev lotsstation. Huset renoverades och fick en våning till samt bekläddes med mineritplattor.

Nära Sälgrunds fyr ser man ännu rester av stenfoten till den gamla lotsstationen. Huset var byggt 1921 och revs 1967 då nuv. huvudbyggnad blev lotsstation.

Öns allra första lotsstuga har funnits i Laxhamn, Sälgrunds hamn.

Det har funnits lotsverksamhet på Sälgrund sedn 1700-talet. Lotsens yrke innebär att leda skeppen tryggt från havet utanför Sälgrund in till Kaskö hamn, samt leda ut dem från hamnen. De första lotsarna som valts för uppgiften var bönder. Den första kända var Johan Tallgren, som anställdes 1772. På den tiden fick lotsarna som ersättning fiske- och sälfiskerättigheter runt Sälgrund.

Om somrarna flyttade fyrmästarens och lotsarnas fuar och barn till Sälgrund. Då skolorna började flyttade de tillbaks till staden. På ön fiskade man, jagade säl och fåglar. På Sälgrund höll man höns, kor, får och kaniner. Det fanns fähus, potatis och trädgårdsland.

Sälgrunds lotsstation var igång ända till 1986, då den nya lotsstationen togs ibruk nära nuvarande fiskehamnen.

Nuförtiden i f.d. fyr- och lotsstationen på Sälgrund finns boende och Veras kaffestuga, som fått sitt namn efter husets f.d. värdinna Wera Nyman. Hennes man Ivar Nyman verkade som fyrmästare åren 1902-1917.

Majakkamestari Nymanin perhe vuonna 1906

Fyrmästare Ivar Nyman, hans fru Wera och döttrarna Verna och Lilly på Sälgrund år 1906.

Hur tar jag mig till Sälgrund?

Ankomst till ön

Vi ordnar båtturer till ön enligt beställning under hela sommarsäsongen 26.4. - 30.9.2024.

Regelbundna båtturer till ön varje lördag 25.5 - 31.8.2024

Kaskinen Sea-Charters båtförbindelse från Kaskö Fiskehamn (Fiskehamnsvägen 162). Tur-retur 10€/pers och under 12 år 5 €/pers.

Lördag avfärd kl. 12:00, 13:00 och 15:00

Lördag retur kl. 14:00, 15:30 och 18:30

Båtturen startar från Kaskö fiskehamn, varifrån överfarten till Sälgrund, Laxhamn räcker ca 10 minuter.

Fyrtur till Sälgrund varje onsdag 22.5. - 31.8.2024 kl. 11-16.

Dagsutfärd till ön på onsdagar 55 €/pers och under 12 år 35 €/pers (Ingår transport tur-retur, mat, kaffe & kaka och inträde till fyren). Boka din plats i förväg. För grupper (minst 10 personer) ordnar vi en dagsutflykt enligt ert eget schema. 

Grupper

Enligt beställning kan vi ordna båttransport från Kaskö centrum, gästhamnens brygga (Hamngatan 18), eller från fiskehamnens brygga (Fiskehamnsvägen 162, parkeringsplats Fiskehamnsvägen 140). Parkeringsplats finns i gästhamnen. Båtresan från centrum räcker 30 minuter och under den tiden ser man bebyggelsen i staden, fritidshusen, industriområdenas verksamhet och hamnarna från havet. Från fiskehamnen tar båtresan endast ca 10 minuter.

Med egen båt till fyrön

På öns östra sida finns den gamla fiskehamnen Laxhamn. Där kan båtar lägga till och besökare är välkomna att vandra runt på ön samt njuta av kaffestugans servering under öppethållningstiderna.

Koordinaterna: 62 20,3 p,21 12,2 i

Laxhamn är på ca 800 m gångavstånd till Sälgrunds lotsstation.

Om du vandrar på ön, ta i beaktande att då privata tillställningar ordnas på Sälgrund, är lotsstation samt gårdsomgivningen reserverad för privatbruk.